Voorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubileerde woningen en de huurders ervan.

Artikel 2

De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten dient betaald worden ten laatste 15 dagen voor aanvang van de huur.

Artikel 3

Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborg betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen maximaal twee maanden na het vertrek van de huurder indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4

Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het immobiliënkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in opbrengst + commissieloon van 25% op de herverhuring aan het immobiliënkantoor betalen. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo aan de verhuurder verschuldigd.

Artikel 5

In geval van dubbele verhuring te wijten aan het immobiliënkantoor, betaalt dit de gestorte sommen aan de huurder terug, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van €200.

Artikel 6

De huurder heeft de schriftelijke toestemming nodig om onder te verhuren en dieren in de woning binnen te brengen.

Artikel 7

De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken (bij ingebreke blijven zullen de kosten voor schoonmaken van de waarborgsom afgehouden worden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan het immobiliënkantoor moeten gemeld worden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.

Artikel 8

De huurder moet zich door bemiddeling van het immobiliënkantoor het huurrisico verzekeren tegen brand, waterschade en glasbraak. Deze premie is in de huurprijs inbegrepen.

Artikel 9

Een annulatieverzekering tegen ziekte, ongeval, overlijden,... is inbegrepen. In geval van gedekte tussenkomst door de verzekeringsmaatschappij blijven volgende bedragen ten laste van de huurder, als tussenkomst in verzekeringspremie en de administratiekosten :

* huurprijs tot €1000: € 25 per schade

* prijs boven €1000: € 50 per schade

Er wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden, zie bijlage.

Artikel 10

In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur. Hetzelfde geld voor de netheid van de woning.

Artikel 11

Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het immobiliënkantoor toelaten dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Artikel 12

Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan enkel geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor.

 

 

CONDITIONS GENERALES

(voir néerlandais)

Article 1

Les présentes conditions générales régissent les rapports entre les bailleurs d'habitations meublées, les agences immobilières et les locataires.

Article 2

Aucune réservation d'un logement de vacances n'est possible sans paiement préalable d'une avance égale à 50% du loyer total. Le solde du loyer ainsi que les frais supplémentaires devront être réglées le plus tard 15 jours d'avance du début de la location.

Article 3

A la date prévue pour le paiement, le locataire devra verser également une garantie. Cette garantie sera remboursée dans les deux mois que suivent le départ du locataire pour autant que ce dernier ait satisfait à toutes ses obligations.

Article 4

Si le locataire reste en défaut de payer le solde à la date convenue, l'agence immobilière aura le droit de relouer le logement. Dans ce cas, le premier locataire sera tenu de payer à l'agence immobilière la différence de rapport locatif, majorée d'une commission de 25%, sur la nouvelle location. Si l'agence immobilière ne parvient plus à relouer le logement, le locataire sera redevable au bailleur de l'intégralité du solde.

Article 5

En cas de double location due à la faute de l'agence immobilière, celle-ci remboursera au locataire les sommes versées, majorées d'une indemnité forfaitaire de €200.

Article 6

Le locataire ne peut sous-louer ou admettre des animaux dans le logement que moyennant l'accord écrit du bailleur.

Article 7

Le locataire doit user du bien loué en bon père de famille. Cela implique notamment que les objets qui font partie de l'équipement ne peuvent être déplacées, que le règlement d'ordre intérieur doit être respecté, que lors de son départ, le locataire doit nettoyer le logement (à défaut, les frais de nettoyage seront déduits de la garantie), et que tout dégât doit être signalé immédiatement à l'agence immobilière. Le nombre de personnes admises à loger dans la résidence est déterminée soit par le nombre de lits, soit par une stipulation du contrat.

Article 8

Le locataire est tenu de faire assurer, par l'intermédiaire de l'agence immobilière, les risques locatifs contre l'incendie, les dégâts des eaux et le bris de vitres.

Article 9

Une assurance d'annulation est incorporée dans le prix de location. En cas d'annulation couvert, les montants suivants seront déduits des indemnités comme intervention dans les primes d'assurance et frais administratifs :

- prix de location jusqu'à €1000: €25 par sinistre

- prix de location à partir de €1000: €50 par sinistre.

(les conditions d'assurance)

Article 10

Dans les logements où il existe un inventaire, le locataire est tenu d'en vérifier l'exactitude et de faire connaître par écrit -dans les 24 heures- ses observations à ce sujet. Il en est de même en ce qui concerne la propreté du logement.

Article 11

Afin de permettre la location ultérieure du logement, le locataire ne peut enlever les panneaux et affiches et il est en outre tenu de tolérer les visites de l'agence immobilière chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

Article 12

Les clefs ne peuvent être enlevées et rapportées que pendant les heures d'ouverture du bureau de location touristique.

 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

(sehe niederländisch)

Artikel 1

Die nachstehenden allgemeinen Bedingungen betreffen das Verhältnis zwischen den Vermietern der möblierten Residenzen, den Immobilien-Agenturen und den Mietern.

Artikel 2

Jede Reservierung einer Ferien-Residenz bedingt eine Vorauszahlung von mindestens 50% des Mietpreises. Der Saldo der Miete sowie die Nebenspesen sind 14 Tage vor Beginn des Anfangsdatums der Vermietung zu zahlen.

Artikel 3

Zu diesem Datum muss der Mieter ebenfalls eine Garantie überweisen. Diese Garantie wird zwei Monate nach Abreise des Mieters zurückerstattet, sofern dieser alle Vertragsbedingungen erfüllt hat.

Artikel 4

Wenn der Mieter bis zu dem bestimmten Datum den Restbetrag nicht überwiesen hat, hat die Agentur das Recht, die Wohnung weiterzuvermieten. In diesem Falle hat der erste Mieter der Agentur die Mietdifferrenz sowie die Vermittlungsspesen von 25% auf die neue Vermietung zu zahlen. Kann die Wohnung nicht neu vermietet werden, bleibt der Mieter den ganzen Saldo dem Vermieter schuldig.

Artikel 5

Im Falle einer doppelten Vermietung seitens der Agentur zahlt diese dem Mieter die bereits überwiesene Summe zurück sowie einen pauschalen Schadenersatz von €200.

Artikel 6

Der Mieter benötigt die schriftliche Zustimmung des Vermieters oder der Agentur zur Untervermietung oder Halten von Tieren.

Artikel 7

Wie ein guter Familienvater muss der Mieter von dem gemieteten Gut Gebrauch machen. Das heisst, dass der Platz der Möbel nicht verändert werden darf und auch die anderen Gegenstände so zu verbleiben haben, wie er sie vorgefunden hat. Der Mieter muss die Wohnung säubern (anderenfalls werden die Putzkosten von der Garantie einbehalten) und jeden Schaden unverzüglich der Agentur melden. Die Anzahl der zur Bewohnung in der Residenz zugelassenen Personen wird entweder durch die Anzahl der Betten oder mittels einer formellen Bezeichnung bestimmt.

Artikel 8

Der Mieter ist verpflichtet, mittels der Agentur eine Versicherung gegen Feuer, Wasser und zerbrochene Fensterscheiben abzuschliessen.

Artikel 9

Ein Annullierungsversicherung ist in die Mietpreis einbegriffen. Bei Annullierung werden die Entschädigungen um die folgenden Pauschalbeträge wegen der Selbstbeteiligung an Versicherungsprämie und Verwaltungskosten vermindert :

- Preis bis €1000: €25 pro Schadensfall

- Preis über €1000: €50 pro Fall.

(die Versicherungsbedingungen)

Artikel 10

In den Unterkünften , in denen eine Inventaraufstellung vorhanden ist, ist der Mieter gehalten, die Genauigkeit derselben zu prüfen und schriftlich -innerhalb von 24 Stunden- eventuelle Abweichungen bekanntzugeben. Letzteres gilt auch für die Sauberkeit der Wohnung.

Artikel 11

Um spätere Vermietungen zu ermöglichen, ist es dem Mieter untersagt, Vermietungsplakate zu entfernen. Auch muss die Wohnung der Agentur täglich von 10-12 Uhr und von 14-18Uhr zugänglich sein.

Artikel 12

Die Schlüssel können nur während der Öffnungszeiten der touristischen Vermietungsagentur geholt oder abgegeben werden.

to top